V roce 1985 jsem absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a v následujícím roce jsem po vykonání rigorózní zkoušky získal na této fakultě titul JUDr. Právnické vzdělání vhodně doplnilo a obohatilo mou dlouholetou ekonomickou praxi. V roce 1990, kdy změna politického režimu v České republice umožnila výkon soukromého podnikání, jsem započal s poskytováním služeb právního a ekonomického poradenství. Byl jsem v této době jeden ze zakládajících členů Sdružení podnikatelů v Liberci. Jako poradce jsem se podílel na zpracovávání podnikatelských záměrů sloužících k privatizaci podniků.

V roce 1995 jsem se stal členem Komory komerčních právníků. Od roku 1996, kdy došlo ke sloučení Komory komerčních právníků s Českou advokátní komorou, jsem zapsaný v seznamu advokátů a jako advokát poskytuji právní služby.

Dlouhá léta jsem poskytoval právní služby jako správce konkursních podstat a pro řadu věřitelů jsem vedením podniků a jejich následným zpeněžením získal majetek v řádech stamilionů Kč. Při této činnosti jsem zúročil právní vzdělání a dlouholetou ekonomickou praxi.

V poslední době se zaměřuji na poskytování právních služeb v oblasti trestního práva, a to především hospodářských trestných činů a zastupování klientů ve věcech správy daní a poplatků, zejména v řízeních proti finančním úřadům. Samozřejmě poskytuji právní služby i v dalších právních oblastech, jako je obchodní právo, občanské právo, pracovní právo či rodinné právo, a to včetně zastupování v řízeních před soudem.

V období let 1998 až 2002 jsem vykonával funkci člena zastupitelstva města Liberec.


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012