Při poskytování právních služeb postupuji v souladu se zákonem o advokacii a navazujícími stavovskými předpisy, jež upravují výkon advokacie. Důsledně dodržuji mne uloženou povinnost mlčenlivosti.

Při poskytování právních služeb hájím vždy zájmy klienta a postupuji takovým způsobem, abych při poskytování právních služeb co nejefektivněji dosáhl cílů, které si můj klient stanoví.

Při poskytování právních služeb se nenechávám zastupovat a veškeré úkony právní služby, včetně zastupování u soudních jednání, či u jednání před správními orgány, případně vypracování právních dokumentů vždy vyřizuji osobně. Mým klientům se tak nestane, že po konzultaci se mnou bych se následně nechal zastoupit jiným advokátem či advokátním koncipientem, který není obeznámen s konkrétními požadavky klienta. Má zkušenost je tak při všech jednáních vždy plně k dispozici mým klientům.


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012