Právní služby poskytuji za úplatu. Při stanovení odměny za poskytování právních služeb postupuji v souladu s předpisy upravujícími výkon advokacie.

Při stanovení výše odměny v konkrétní věci vždy přihlížím k charakteru poskytované právní služby a k dalším okolnostem, které mají vliv na stanovení výše a způsobu odměny.

Odměnu za poskytované právní služby nejčastěji stanovuji jako odměnu časovou. Poskytnuté právní služby jsou tak účtovány v závislosti na vynaloženém čase při jejich poskytování.

Při vyřizování určitých záležitostí navrhuji mým klientům i stanovení odměny jako paušální, tedy pevně dohodnuté částky za poskytnutí určité dohodnuté právní služby za určitý časový úsek (např. mesíční paušální odměna), či odměny závislé na výsledku (úspěchu) právní věci (succes fee). Posledně uvedený způsob stanovení odměny za poskytnutí právních služeb je nejčastěji stanoven v případě zastoupení v soudních sporech.

O všech výše uvedených způsobech stanovení odměny a její výši vždy s klientem před započetím poskytování právních služeb uzavírám příslušnou dohodu.

V případě, že není uzavřena dohoda o smluvní odměně za poskytování právních služeb, účtuji odměnu za poskytnuté právní služby podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.


Úvod | Zkušenosti | Poskytované služby | Trestní právo | Daňové právo | Obchodní právo | Občanské právo | Pracovní právo | Rodinné právo | Zastupování v civilním řízení | Odměna | Kontakt
© AK-Liberec 2012